Standaard verkoopsterme

Hierdie Standaard Verkoopsterme bevat die terme en voorwaardes waaronder die VERKOPER handel dryf met KOPER. LEES SODANIGE BEPALINGS ASSEBLIEF NOUKEURIG AANGESIEN DIT BELANGRIK IS.


Indien die Verbruikerbeskermingset, Wet 68 van 2008 (hierna “die wet” genoem) van toepassing is op die transaksie, sal die bepalings van die wet voorkeur geniet bo die bepalings hierin vervat.

Algemeen

Die “VERKOPER” beteken HINTERLAND SA (Pty) Ltd, die “KOPER” beteken die natuurlike persoon of regsentiteit wat die produkte aankoop en "PRODUKTE" beteken die produkte wat aangekoop word (hierinlater na verwys as die “GOEDERE”), respektiewelik. Die “PARTYE” beteken die VERKOPER en die KOPER.

In die geval waar die goedere as “open stock”, soos bepaal deur die wet, aangekoop word, is die bepalings van die wet van toepassing op die transaskie, nieteenstaande die feit dat die KOPER kragtens artikel 5.2 van die wet uitgesluit is van die werking van die wet.

Verteenwoordiging

Geen verteenwoordiger, agent of verkoopsman van die VERKOPER beskik oor enige gesag om enige term of voorwaarde hiervan te wysig of om enige voorstelling namens die VERKOPER te maak nie. Geen beweerde wysiging van enige term of voorwaarde hiervan sal enige regskrag hê nie, tensy sodanige wysiging op skrif gestel en onderteken is deur gevolmagtigde verteenwoordiger van die VERKOPER.

Lewering

Tensy die PARTYE anders ooreenkom, vind lewering en risiko-oordrag van die GOEDERE plaas wanneer die betrokke GOEDERE aangekoop en betaal is. Indien gebruik gemaak word van ‘n vervoerkontrakteur, tree sodanige persoon op as verteenwoordiger van die KOPER. Indien die KOPER versoek dat lewering op ‘n alternatiewe plek en tydstip plaasvind, kom die partye hiermee uitdruklik ooreen dat die afleweringstyd en -plek nie gewaarborg kan word nie.

Die VERKOPER sal nie aanspreeklik wees vir enige skade gely deur die KOPER as gevolg van die laat lewering van enige GOEDERE nie.

Die GOEDERE gereflekteer op die afleweringsnota sal geag word ooreengekome wysiging van die bestelling te wees, in die mate wat dit van die betrokke bestelling verskil, TENSY DIE KOPER SODANIGE GOEDERE BINNE 5 (VYF) DAE VANAF ONTVANGS DAARVAN SKRIFTELIK WEIER.

Kwaliteit

Die VERKOPER sal toesien dat die GOEDERE voldoen aan die beskrywing daarvan, soos regtens vereis.

Vrywaring

DIE KOPER VRYWAAR DIE VERKOPER VERDER TEEN:

  • ENIGE NALATIGE EN/OF OPSETLIKE DOEN OF LATE DEUR DIE KOPER OF SY WERKNEMERS OF KONTRAKTEURS MET BETREKKING TOT DIE GOEDERE OF DIE GEBRUIK VAN DIE GOEDERE;
  • ENIGE VERLIES, SKADE (INSLUITEND GEVOLGSKADE) OF AANSPREEKLIKHEID VEROORSAAK DEUR OF VOORTSPRUITEND UIT, SONDER BEPERKING, DIE GEBRUIK, VERVOER OF STOOR VAN DIE GOEDERE NA LEWERING DAARVAN AAN DIE KOPER;
  • ENIGE VERLIES, SKADE (INSLUITEND GEVOLGSKADE), DOOD VAN OF BESERING AAN DERDES VOORTSPRUITEND UIT DIE KOPER SE VERSUIM OM SODANIGE DERDES VAN INLIGTING TE VOORSIEN TEN OPSIGTE VAN, SONDER BEPERKING, INHERENTE GEVARE, KORREKTE GEBRUIK, STOOR EN WEGMAAK VAN DIE GOEDERE EN/OF DIE KOPER SE VERSUIM OM ALLE REDELIKE EN NODIGE STAPPE TE NEEM OM DIE VOORKOMS VAN SODANIGE GEBEURE TYDENS DIE GEBRUIK, STOOR EN WEGMAAK VAN DIE GOEDERE DEUR DIE KOPER TE VERHOED; EN
  • ENIGE VERLIES OF SKADE (INSLUITEND GEVOLGSKADE) VEROORSAAK DEUR OF ONTSTAANDE UIT ‘N VERBREKING VAN DIE KOPER SE WAARBORG VERVAT IN KLOUSULE 12.4 VAN HIERDIE STANDAARD VERKOOPSTERME.

Aanspreeklikheid

DIE KOPER DOEN AFSTAND VAN ENIGE EIS VIR VERLIES, SKADE OF AANSPREEKLIKHEID WAT HY MAG HÊ TEEN DIE VERKOPER VOORTSPRUITEND UIT, MAAR NIE DAARTOE BEPERK NIE, EISE DAAROP GEBASEER DAT DIE GOEDERE NIE GESKIK IS VIR DIE KOPER SE DOELEINDES NIE, BEHALWE TOT DIE MATE WAT DIE VERKOPER IN KENNIS GESTEL IS VAN DIE DOEL WAARVOOR DIE KOPER DIE GOEDERE AANKOOP EN DIE VERKOPER AAN DIE KOPER VOORGEHOU HET DAT DIE GOEDERE VIR DAARDIE DOEL GESKIK SAL WEES.

DIE VERKOPER SAL NIE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE KONTRAKTUELE, DELIKTUELE EN/OF GEVOLGSKADE NIE, INSLUITEND MAAR NIE DAARTOE BEPERK NIE, VERLIES AAN WINS, VERLIES AAN PRODUKSIE EN VERLIES AAN MARKAANDEEL VOORTSPRUITEND UIT ENIGE BEWEERDE GEBREK EN/OF ONGESKIKTHEID VAN DIE GOEDERE EN/OF ENIGE LAAT LEWERING DAARVAN. DIE VERKOPER SE AANSPREEKLIKHEID SAL, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDE EN ONGEAG DIE WYSE WAAROP DIT ONTSTAAN, IN DIE VERKOPER SE UITSLUITLIKE DISKRESIE, BEPERK WEES TOT DIE VERVANGING VAN DIE BETROKKE PRODUKTE TEEN GEEN KOSTE VIR DIE KOPER.

Betaling

Alle fakture is onmiddellik betaalbaar en rente sal op alle agterstallige bedrae gehef word teen ‘n koers gelykstaande aan die maksimum wetlike toelaatbare koers, vanaf datum van lewering en/of fakturering, welke ook al die vroegste is, tot datum van betaling.

Elke lewering sal beskou word as 'n onafhanklike ooreenkoms en die faktuur sal by lewering aan die KOPER uitgereik word ten opsigte van die koopprys en vervoerkoste, indien van toepassing.

Indien betaling nie stiptelik gedoen word nie, sal alle afslag aan die KOPER toegestaan, verval en sal die KOPER aanspreeklik wees vir betaling van die volle koopprys, sonder afslag.

Alle betalings sal eerstens aangewend word ten opsigte van rente, daarna ten opsigte van enige regskoste en daarna ten opsigte van die kapitaal verskuldig.

Die KOPER is onder geen omstandighede geregtig om enige bedrag/bedrae af te trek van of in skuldvergelyking in berekening te bring ten opsigte van gefaktureerde bedrae nie.

Alle regs- en ander koste aangegaan deur die VERKOPER ter verhaling van enige gelde aan hom verskuldig in terme hiervan, sal deur die KOPER betaalbaar wees op prokureur- en kliëntskaal.

Eienaarskap en risiko

Dit is spesifieke en materiële terme en voorwaardes van hierdie koopooreenkoms dat eiendomsreg ten opsigte van die GOEDERE wat hiermee verkoop word, te alle tye in die VERKOPER gesetel bly en slegs op die KOPER oorgaan op betaling van die volle uitstaande bedrag.

Risiko ten opsigte van verlies of skade aan die GOEDERE gaan op die KOPER oor by lewering en/of betaling welke ookal die vroegste plaasvind tensy anders ooreengekom. Die KOPER sal alle redelike voorsorg tref ten einde die veilige bewaring, stoor en hantering van die GOEDERE te verseker.

Beskrywende materiaal

Illustrasies, beskrywende materiaal en ander literatuur beskikbaar ten opsigte van enige produk wat deur die VERKOPER verkoop word, is slegs as riglyn bedoel en sal nie as bindend op die VERKOPER beskou word nie.

Waarborg

Die VERKOPER verskaf geen waarborg, hetsy uitdruklik of implisiet, ten opsigte van die GOEDERE nie, insluitend maar nie daartoe beperk nie, enige voorwaarde en/of waarborg, hetsy statutêr, gemeenregtelik of andersins ten opsigte van kwaliteit, geskiktheid vir ‘n spesifieke doel (TENSY DIE VERKOPER UITDRUKLIK SODANIGE VOORSTELLINGS MAAK) en/of verkoopbaarheid (BUITEN DAT DIE GOEDERE VAN ‘N GOEIE GEHALTE EN VRY VAN DEFEKTE SAL WEES) daarvan nie.

Enige aanbeveling of advies verskaf deur of namens die VERKOPER word in goeder trou verskaf, maar doen die VERKOPER nie daardeur enige aanspreeklikheid op nie. Die gebruik of aanwending van die GOEDERE is geheel en al die verantwoordelikheid van die KOPER en sal die KOPER nie op enige mededeling van die VERKOPER ten opsigte van sodanige gebruik of aanwending kan staatmaak nie.

Indiening van eise

Slegs in die gevalle waar die KOPER goedere direk bestel moet die KOPER die GOEDERE onmiddellik by ontvangs daarvan inspekteer en moet hy binne 14 (VEERTIEN) dae vanaf die datum van lewering daarvan die VERKOPER skriftelik inlig van enige tekorte, foutiewe GOEDERE of defekte in die GOEDERE.

Goedere sal slegs teruggeneem word ooreenkomstig die VERKOPER se terugnamebeleid.